Algemene voorwaarden Van Beugen Advocatuur BV

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Van Beugen Advocatuur BV, hierna Van Beugen Advocatuur, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34075781 en een opdrachtgever/cliënt.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Beugen Advocatuur, ook als de opdracht aan een bepaalde persoon is verstrekt.

3. De aansprakelijkheid van Van Beugen Advocatuur en allen die, al dan niet in dienstbetrekking, voor Van Beugen Advocatuur werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat onder de door Van Beugen Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt, vermeerderd met het eigen risico van Van Beugen Advocatuur onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 25.000,- of, indien het door Van Beugen Advocatuur voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat hogere bedrag met een maximum van EUR 50.000,-.

4. Een aanspraak tegen Van Beugen Advocatuur vervalt in ieder geval als Van Beugen Advocatuur niet binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven voor aansprakelijkheid, van die aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

5. Op de werkzaamheden van Van Beugen Advocatuur is de klachtenregeling van Van Beugen Advocatuur van toepassing. Deze regeling is te raadplegen op www.vanbeugen.com en wordt op verzoek verstrekt.

6. Van Beugen Advocatuur is bevoegd om derden in te schakelen als dat voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig of nuttig is. Dat gebeurt, indien mogelijk, in overleg met de opdrachtgever/cliënt. Kosten van ingeschakelde derden worden aan de opdrachtgever/cliënt doorbelast. Van Beugen Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

7. Beide partijen (zowel de opdrachtgever/cliënt als Van Beugen Advocatuur) kunnen de overeenkomst door opzegging beëindigen. Opzegging doet niet af aan de gehoudenheid van de opdrachtgever/cliënt tot betaling van de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

8. Door of namens Van Beugen Advocatuur verstuurde declaraties dienen binnen veertien dagen te worden voldaan, te rekenen vanaf de op de declaratie vermelde datum. Als de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de opdrachtgever/cliënt van rechtswege in verzuim. Alsdan is Van Beugen Advocatuur ook gerechtigd de dienstverlening op te schorten en is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

9. Door Van Beugen Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever/ cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht bij opdrachtgever/cliënt.

10. Alle aanspraken van de opdrachtgever/cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop deze aanspraken betrekking hebben zijn verricht.

11. Gedurende een periode van tien jaar na het afsluiten van een zaak zal het betreffende dossier in het archief van Van Beugen Advocatuur worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

12. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/cliënt en Van Beugen Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

13. Van Beugen Advocatuur heeft geen stichting derdengelden.

14. Op de rechtsverhouding tussen Van Beugen Advocatuur en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.